Shopping Cart

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden 023campers

Artikel 1. Gegevens voor de prijs

 1. De huurder gaat akkoord met de overeengekomen prijs + waarborgsom. Bij vertrek en retour wordt gezamenlijk met de huurder een overdracht gedaan van het object. In de overdracht wordt het object omschreven en uitgelegd. Maak gerust foto’s voor vertrek van defecten (krassen en deuken). Door middel van foto’s zijn de schades duidelijk aantoonbaar en is er geen discussie achteraf.

Artikel 2a. Betaling, boeking en borg

 1. Definitieve boeking vindt plaats wanneer een deel van de huursom (50%) is aanbetaald.
 2. 6 weken voor vertrek dient het restantbedrag betaald te zijn. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Bij of voor aanvang van de verhuurperiode betaalt de huurder de waarborgsom van € 1.000,-  aan verhuurder. Dit bedrag zal door de verhuurder na afloop van de verhuurperiode binnen 14 dagen worden teruggestort aan de huurder onder aftrek van hetgeen de huurder nog aan verhuurder verschuldigd zal zijn. De periode van 14 dagen kan worden verlengd indien een eventueel schadegeval of i.d. nog niet is afgehandeld.
 4. De huursom en servicekosten moeten per bank voldaan worden. De borgsom kan per bank of contant voldaan worden. De borgsom moet op de dag van vertrek voldaan zijn.
 5. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt 023campers de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft 023campers het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van de reeds gedane aanbetaling. Bij het ontbinden van deze overeenkomst worden de annuleringsvoorwaarden van artikel 3.2 gehanteerd.

Artikel 2b. Algemene huurvoorwaarden

 1. Door het (aan)betalen van de boeking, verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene huurvoorwaarden; de huurvoorwaarden zijn op de website geplaatst.

Artikel 3. Annuleren

 1. ADVIES: 023campers adviseert huurder zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
 2. De huurder dient per aangetekende brief of mail te annuleren. Bij de aangetekende brief geldt de datum van de terpostbezorging als annuleringsdatum. Wordt de annulering per mail doorgegeven dan is de datum van onze bevestigingsmail de annuleringsdatum.
 3. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • tot 12 weken voor aanvang van de gebruikersperiode: 25% van de overeengekomen som. Met een minimumbedrag van €500,-
  • 12 tot 6 weken voor aanvang van de gebruikersperiode: 60% van de overeengekomen som.
  • 6 weken tot aanvang van de gebruikersperiode: 90% van de overeengekomen som
  • vanaf de aanvang van de gebruikersperiode: 100% van de overeengekomen som
 4. Het eerder terugbrengen van het object zal nimmer leiden tot restitutie of een gedeelte van de overeengekomen som.
 5. Indien de camper uitvalt, zal er door 023campers op afstand geprobeerd worden de camper weer rijvaardig te maken. Mocht dit binnen 48 uur niet lukken, dan zal een andere camper aangeboden worden. Bij uitval is de annulering vanuit de klant alleen mogelijk wanneer u automaatrijbewijs heeft en er geen automaat als alternatief beschikbaar is.

Artikel 4. Gebruik en onderhoud

 1. Het object mag slechts worden bestuurd door bestuurders van minimaal 25 jaar en minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Het rijbewijs moet gedurende de gehele gebruikersperiode geldig zijn.
 2. Niet-Nederlandse ingezetenen moeten in het bezit zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Dit rijbewijs moet ook gedurende de gehele gebruikersperiode geldig zijn.
 3. De huurder verbindt zich zorgvuldig met het object om te gaan. Hij zal het object gebruiken overeenkomstig de normale bestemming (uitsluitend in Europa zie art.5) en in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen, verordeningen etc.

  !!!!!!!!!GEBRUIK DE CAMPER ALSOF HET UW EIGENDOM IS !!!!!!!!!!!

 4. Het is verboden het object te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc., voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijonderricht, het trekken van andere voertuigen en het vervoeren van personen en goederen tegen betaling.
 5. Het is niet toegestaan met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade, ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder.
 6. De huurder verbindt zich het object niet te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het object te beschikken in strijd met de belangen van de eigenaar.
 7. 023campers is verplicht om het object te onderhouden. Voor elke uitgifte controleert 023campers de banden, bandenspanning en vloeistoffen. Tijdens de huurperiode dient de huurder dit te controleren.
 8. Als bestemming mogen alle landen worden gekozen die op de groene kaart staan, uitgezonderd van tevoren door verhuurder aangegeven risicogebieden. Opgave van de te bezoeken landen is verplicht.
 9. Schade, ontstaan door het vullen van een tank met verkeerde vloeistof is volledig voor rekening van huurder.

Artikel 5. Verzekeringen

 1. ADVIES: 023campers adviseert huurder zelf een annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten.
 2. Het object is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, brand en diefstal (z.g. Allrisk).
 3. Per schadegebeurtenis heeft de huurder een eigen risico ter grootte van € 1.500,-  Bij schade boven 2 meter geldt een eigen risico van € 2.500,-  per gebeurtenis.
 4. De objecten zijn verzekerd in de landen zoals vermeld op de groene kaart.
 5. Wanneer de schade veroorzaakt wordt omdat de bestuurder niet voldoet aan de gestelde eisen onder artikel 4, of omdat de bestuurder onder invloed van alcoholische dranken of verdovende middelen verkeerde zijn alle eventuele schades aan het object of aan derden voor rekening van de gebruiker. Schades aan het object door onzorgvuldigheid zijn nimmer voor rekening van 023campers.
 6. Schade, ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag zijn voor rekening van de huurder. Deze vormen van schade vallen onder het eigen risico.
 7. Het melden van schade is verplicht en dient direct per mail met foto’s gemeld te worden. Hierdoor kan 023campers tijdig de benodigde onderdelen bestellen. Bij het niet melden van een schade kan de verhuurder een boete opleggen.
 8. Het is verboden om af te reizen naar gebieden met een negatief reisadvies (alleen code rood).
 9. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor persoonlijke, materiele of immateriële schade van huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade of in geval van niet genoten vakantiedagen in verband met pech of reparatie van de camper. Hiervoor dient de huurder zelf een verzekering af te sluiten.

Artikel 6. Ingebruikname en levering

 1. De huurperiode begint op datum en tijdstip zoals vermeld in de overeenkomst en eindigt op datum en tijdstip zoals vermeld in de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien door welke oorzaak dan ook de verhuurder niet in staat zal zijn het object aan de huurder ter beschikking te stellen, zal de verhuurder gerechtigd zijn hetzij binnen 48 uur een vergelijkbaar voertuig aan huurder ter beschikking te stellen, hetzij de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. De huursom wordt retour betaald plus een schadevergoeding van € 20,-  per dag (maximaal € 250,- voor de gehele huurperiode) dat de huurder geen gebruik kan maken van het object.
 3. Voor vertrek wordt aan huurder een professionele uitleg over het object gegeven.
 4. De huurder verklaart bij de in ontvangstneming van het object door middel van ondertekening dat hij het object in goede en gereinigde staat heeft ontvangen.
 5. Afwijking van de huurperiode is mogelijk, wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.
 6. Voor 1 week huur is het maximale kilometrage 1500. Voor 2 weken is het maximale kilometrage 3000. Extra kilometers kosten € 0,25 per km. Vanaf 3 weken huur: kilometervrij.

Artikel 7. Overschrijding van afgesproken termijn

 1. Indien het object niet binnen de overeengekomen termijn bij 023campers is ingeleverd, eindigt het gebruik op het oorspronkelijke overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Bij overschrijding van de afgesproken gebruikstermijn is 023campers gerechtigd om aan de huurder de extra onkosten over de periode dat het object later is ingeleverd in rekening te brengen. Daarnaast is 023campers gerechtigd om de huurder alle schade die wordt veroorzaakt door het niet tijdig inleveren van het object, inclusief alle nevenkosten, in rekening te brengen. Dit betreft de huurkosten, de onkosten voor opvang van de nieuwe huurders, extra personeelskosten, inhuurkosten en eventueel extra reiskosten die gemaakt moeten worden.
 2. De huurder verplicht zich het object met alle toebehoren in goede en normale staat aan het einde van de afgesproken periode bij 023campers in te leveren. Te laat, niet schoon of incompleet inleveren van het object geeft verhuurder het recht om onkosten / wachturen (€ 75,- p/u ex btw) in rekening te brengen.

Artikel 8. Kosten tijdens de gebruikersperiode

 1. Met inachtneming van hetgeen in artikel 9 van deze overeenkomst is bepaald dat tijdens de volledige tijd dat de huurder over het object beschikt, alle kosten verbonden aan het gebruik van het object zoals brandstof, stalling, motorolie, bandenreparatie, bekeuringen en tolwegen (+ €15,- administratiekosten) e.d. voor de rekening van de huurder zijn.
 2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van het object en/of de inzittenden zijn bij nalatigheid voor rekening van de huurder. In andere situaties dekt onze verzekering deze kosten.

Artikel 9. Reparaties

 1. Alle reparaties aan het object dienen te geschieden door een erkend bedrijf. Noodzakelijke reparaties onderweg worden door 023campers vergoed, mits dat hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten.
 2. Reparaties die een kostenbedrag van € 100,- niet te boven gaan, moeten wel gemeld worden maar kunnen zonder toestemming van 023campers geschieden.
 3. Noodzakelijke reparaties aan het object welke hoger zijn dan € 100,- mogen slechts worden uitgevoerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van 023campers. De gemaakte reparatiekosten door huurder, zullen worden vergoed na overlegging van een btw-rekening en na inlevering van eventuele vervangen delen.
 4. Wanneer een wagen niet ingezet kan worden door een defect zal 023campers een alternatief aanbieden. Automaat en vermogen kunnen wij niet garanderen. Bij een defect is de annulering vanuit de klant alleen mogelijk wanneer u automaatrijbewijs heeft. Tevens is annulering mogelijk wanneer de verhuurder geen passend alternatief heeft m.b.t. aantal zitplaatsen en slaapplaatsen. Prijsverschillen ten nadele van de klant zullen vergoed worden.

Artikel 10. Rapport bij schade/aanrijdingen

 1. Ingeval van schade, al of niet ontstaan door schuld van de huurder, aan het object of aan derden, is de huurder verplicht 023campers terstond schriftelijk per mail naar info@023camperhuren.nl in kennis te stellen en te bevestigen door invulling van het Europese Schadeformulier. Huurder is verplicht de instructies van 023campers op te volgen en indien nodig door de politie een proces-verbaal te laten opmaken. Bij in gebreke blijven van voornoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de instructies zal de huurder aansprakelijk zijn voor de geleden schade van 023campers.
 2. Heeft u pech of andere hulp nodig tijdens een van uw camperreizen? Dan kunt u de Spitz hulplijn (+31 8 52 52 8520), Europeesche Hulplijn (+31 20 65 15 777) of SOS International Hulplijn (+31 20 65 15 151) (kijk op de groene kaart welke u moet bellen) dag en nacht bellen. Zij beantwoorden al uw vragen en komen direct in actie. Zo nodig zenden zij u bijvoorbeeld camperonderdelen toe.
 3. Voor problemen met uw Fiat Ducato kunt u bellen met de Fiat Ducato Camper klantenservice, bereikbaar op het gratis nummer 00 800 342 811 11 (Controleer bij uw telecomaanbieder of het bellen vanuit het buitenland gratis is).
 4. Contact met de verhuurder is in bovenstaande gevallen vereist (art. 7).
  TIP: zet het nummer van de verhuurder in uw mobiele telefoon: +31 6 20 16 17 01. Zo weet u hen gemakkelijk te vinden.

Artikel 11. Risico

 1. De huurder vrijwaart 023campers voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de eigenaar op grond van Artikel 31 wegenverkeerswet of overeenkomstig bepalingen in het buitenland aansprakelijk mocht zijn.
 2. De huurder vrijwaart 023campers voor alle boetes die aan 023campers mochten worden opgelegd ter zake de door huurder gepleegde overtredingen en strafbare feiten gedurende de huurperiode
 3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing, indien de boetes een gevolg zijn van een defect aan het object dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huurovereenkomst.

Artikel 12. Schade van de huurder

 1. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of derden ontstaan ten gevolgen van een defect en/of schade aan het voertuig, draagt 023campers aansprakelijkheid via zijn aansprakelijkheidsverzekering.
 2. Indien de huurder door omstandigheden zoals genoemd in punt 12.1 geen gebruik kan maken van het voertuig tijdens de gebruikersperiode, draagt de verhuurder de daaruit voortvloeiende schaden en kosten, geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder gehouden aan de overeengekomen huursom. Wel zal de verhuurder vervangend vervoer verzorgen.
 3. Huurder is slechts dan niet gehouden de overeengekomen huursom te voldoen, indien hij bewijst dat hij het object in het geheel niet kan gebruiken en dat het volledig niet gebruik kunnen maken van het object het gevolg is van een defect van het object, dat reeds aanwezig was bij aanvang van de overeenkomst, of het niet tijdig ter beschikking stellen van het object door 023campers.

Artikel 13. Beslaglegging

 1. Huurder verbindt zich om 023campers binnen 24 uur schriftelijk kennis te geven van eventuele beslaglegging op het object, indien het object uit de macht van de huurder geraakt, indien derden ten aanzien van het object rechten doen gelden of indien zich enige andere omstandigheden voordoen die de belangen van 023campers kunnen schaden.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst

 1. 023campers heeft het recht de overeenkomst ten allen tijden zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het object door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het object terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Hiervoor heeft de verhuurder professionele uitleg gegeven bij vertrek.

Artikel 15. Huisdieren en roken

 1. Na overleg en bij vooraf schriftelijke toestemming van 023campers, is het toegestaan om een hond mee te nemen in de camper. Echter, niet alle honden zijn toegestaan. De hond mag zich niet op de bekleding of het bed bevinden.
 2. Er mag in geen enkel object worden gerookt. Bij het niet melden of overtreding hiervan wordt € 500,- van de borg ingehouden.

Artikel 16. Schoonmaken

 1. Het object wordt aan de gebruiker als volgt uitgeleverd: binnenzijde schoon, volle brandstoftank op standplaats, schoonwatertank min 1/2 gevuld, lege vuilwatertank en toilettank, schone koelkast, schone toiletruimte, schone bestuurdersruimte, schone ramen. Het object dient door de gebruiker in dezelfde staat te worden teruggebracht zoals de gebruiker het object van verhuurder heeft ontvangen met dien verstande dat de camper aan de buitenzijde en de ramen aan de binnen- en buitenzijde NIET door huurder mogen worden gereinigd!
 2. Wanneer de gebruiker niet voldoet aan de door eigenaar gestelde eisen volgen de volgende schoonmaakkosten: vuilwatertank niet geledigd € 35,00, toilettank of WC niet geledigd/schoon € 75,- , binnenzijde niet schoon € 100,- of het aantal uren à €75,- p/u dat nodig is, spoelbakken niet schoon € 25,-, koelkast niet gereinigd € 25,-, bekleding sterk vervuild v.a.€ 100,-, bestuurdersruimte niet schoon € 25,-.
 3. Brandstoftank niet vol = Brandstofkosten + € 15,-.
 4. Tenzij (schriftelijk) is overeengekomen kan van bovenstaande afgeweken worden.
 5. De buitenzijde van de camper en de ramen aan de binnen- en buitenzijde worden door verhuurder gereinigd!
 6. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen breken of kwijtraken mag een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht.

Artikel 17. Stalling

 1. Het stallen van het voertuig van de huurder is tijdens de huurperiode kosteloos toegestaan in het bedrijfspand van 023campers op eigen risico.

Artikel 18. Het is verboden:

 1. Schuurmiddelen en hogedrukreiniger te gebruiken bij schoonmaak, zowel bij binnen- als buitenzijde.
 2. De camper over te beladen.
 3. Te roken in de camper (bij constatering dat er in de camper gerookt is kost u dat € 500,-).
 4. Een frituurpan of iets dergelijks binnen in de camper te gebruiken.
 5. Huisdieren mee te nemen, uitzonderingen in overleg (bij constatering dat er zonder schriftelijke toestemming huisdieren meegenomen zijn, kost u dat € 500,-).
 6. De camper aan anderen in gebruik te geven of onder te verhuren.
 7. Met de camper door ruig terrein of buiten gebaande paden te rijden.
 8. Veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen.
 9. De camper te gebruiken voor rijonderricht.
 10. Met de camper andere voertuigen te trekken.
 11. Met de camper goederen te vervoeren.
 12. Om in het woongedeelte fietsen, surfplanken en andere (grote) voorwerpen die het interieur kunnen beschadigen, te vervoeren.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Nederlandse Recht is van toepassing.

Aan deze voorwaarden wordt door beide partijen voldaan en deze zullen strikt worden nageleefd.

Versie: mei 2024

Contact

Adresgegevens

023campers, Nijverheidsweg 44, 2031 CP HAARLEM

Volg ons

Adresgegevens

023campers, Nijverheidsweg 44, 2031 CP HAARLEM

Contact

© Copyright 2021 alle rechten voorbehouden

Webdesign door: WO Lease